Lidt om CO2 Varmepumper
(til produktion af varmt brugsvand)

Thermocold CO2 (R744) Varmepumpe til produktion af varmt brugsvand

En CO2 varmepumpe kan opvarme vandet til en meget højere temperatur end nogen anden varmepumpe kan (CO2 varmepumpen kan opvarme vand til 90o C), der bruger de traditionelle kølemidler, der desuden kun tillader en delta T på 5K.

CO2 systemet udnytter de specielle økologiske / fysiske egenskaber at det naturlige kølemiddel CO2 (R744), som sammen med den transkritiske cyklus giver meget høje COP’er på 4,5 til produktion af varmt brugsvand.
Disse varmepumper kan køre med omgivelsestemperaturer helt ned til -25o C.

En CO2 varmepumpe er en maskine der flytter varme fra et sted (kaldet kilden) til et andet sted (kaldet brugeren) v.hj.a. energi. De fleste varmepumper flytter varme fra en lavtemperatur kilde til en højere temperatur bruger.

Varmepumpen består af en kølemiddelkreds, hvor der bruges en speciel væske (kaldet den arbejdende væske) der kan være i gas- eller væskeform, afhængig af temperatur og trykforhold.

Kølemiddelkredsen består af følgende hovedkomponenter:

  • Kompressor
  • Kondensator (Forbruger varmeveksleren)
  • Ekspansionsenhed (ekspansionsventil)
  • Fordamper (Kilde varmeveksleren)

Den arbejdende væske, i gasform, sættes under tryk og cirkuleres af kompressoren. På kompressorens afgangsside, bliver den varme højtryksgas kølet i kondensatoren der er en varmeveksler, indtil den kondenseres til en væske, stadigt ved højt tryk, men nu med moderat temperatur. Det kondenserede kølemiddel ledes nu igennem en enhed der sætter trykket ned (ekspansionsventilen). Denne enhed leder derefter lavtryks væsken (kølemidlet er stadigvæk næsten 100% væske) til en anden varmeveksler, fordamperen, hvor kølemidlet fordampes ved varme absorption. Kølemidlet returnerer herefter til kompressoren, hvorefter processen gentages.

I sådan et system er det essentielt at kølemidlet når en tilstrækkeligt høj temperatur når den kondenseres, og samtidigt skal væsken nå en tilstrækkelig lav temperatur før den kan fordampe, og i særdeleshed skal trykforskellen være stor nok til at væsken kondenseres på den varme side og stadig fordampe i regionen med det lave tryk på den kolde side. Jo større temperaturforskel, desto større trykforskel kræves der og som konsekvens deraf kræves mere energi til at komprimere væsken. For alle varmepumper gælder derfor at energi effektiviteten falder med stigende temperaturdifferens.

2K – Klima & Køle-distributøren -

AFRIMNING(DEFROST) CYKLUS

I kolde perioder vil man have problem med at der bygges is op på udedelens coil. Som forebyggelse kører varmepumpen derfor selv en afrimning (isen smeltes af), så man undgår at coilen blokker helt til med is, men det kræver at ventilen vender flowet så kølemidlet flyder modsat. Når isen er smeltet vendes flowet igen og man får produceret varme igen. Denne afrimning er en nødvendighed, men man taber jo desværre energi ved denne proces, og det anslås at man taber mellem 5 – 13% alt af-hængig af hvilket land man installerer varmepumpen i.

Nedenstående tabel viser CO2’s miget lille indvirkning på miljøet

2K – Klima & Køle-distributøren -

CO2 (R744) er et ikke giftigt og ikke brændbart  kølemiddel, der er billigt og let at skaffe, og så er det ikke skadeligt for vores miljø.