Varmepumpe til opvarming og køling af rum.

Varmepumpe

Varmepumper er maskiner der flytter varme fra et sted (kaldet kilden) til et andet sted (kaldet brugeren) v.hj.a. energi. De fleste varmepumper flytter varme fra en lavtemperatur kilde til en højere temperatur bruger. I princippet arbejder en varmepumpe efter de samme principper som en air-condition, blot er det lige omvendt i en varmepumpe, og faktisk kan de fleste varmepumper både køle og varme, og kaldes derfor for reversible varmepumper.

Varmepumpen består af en kølemiddelkreds, hvor der bruges en speciel væske (kaldet den arbejdende væske) der kan være i gas- eller væskeform, afhængig af temperatur og trykforhold.

Kølemiddelkredsen består af følgende hovedkomponenter:

  • Kompressor
  • Kondensator (Forbruger varmeveksleren)
  • Ekspansionsenhed (ekspansionsventil)
  • Fordamper (Kilde varmeveksleren)

Den arbejdende væske, i gasform, sættes under tryk og cirkuleres af kompressoren. På kompressorens afgangsside, bliver den varme højtryksgas kølet i kondensatoren der er en varmeveksler, indtil den kondenseres til en væske, stadigt ved højt tryk, men nu med moderat temperatur. Det kondenserede kølemiddel ledes nu igennem en enhed der sætter trykket ned (ekspansionsventilen). Denne enhed leder derefter lavtryks væsken (kølemidlet er stadigvæk næsten 100% væske) til en anden varmeveksler, fordamperen, hvor kølemidlet fordam-pes ved varme absorption. Kølemidlet returnerer herefter til kompressoren, hvorefter processen gentages.

I sådan et system er det essentielt at kølemidlet når en tilstrækkeligt høj temperatur når den kondenseres, og samtidigt skal væsken nå en tilstrækkelig lav temperatur før den kan fordampe, og i særdeleshed skal trykforskellen være stor nok til at væsken kondenseres på den varme side og stadig fordampe i regionen med det lave tryk på den kolde side. Jo større temperaturforskel, desto større trykforskel kræves der og som konsekvens deraf kræves mere energi til at komprimere væsken. For alle varmepumper gælder derfor at energi effekti-viteten falder med stigende temperaturdifferens.

Mange varepumper er reversible, hvilket vil sige at de om vinteren kan producere varme og om sommeren kulde. Denne proces sker ved hjælp af en 4-vejs re-verserende ventil. Denne ventil skifter imellem ”varmedrift” og ”køledrift” via et elektrisk signal fra varmepumpens styring. Ved at vende ventilen flyder kølemidlet én vej for at producere varme, og vender via styresignalet for at producere kulde.

AFRIMNING(DEFROST) CYKLUS
I kolde perioder vil man have problem med at der bygges is op på udedelens coil. Som forebyggelse kører varmepumpen derfor selv en afrimning (isen smeltes af), så man undgår at coilen blokker helt til med is, men det kræver at ventilen vender flowet så kølemidlet flyder modsat. Når isen er smeltet vendes flowet igen og man får produceret varme igen. Denne afrimning er en nødvendighed, men man taber jo desværre energi ved denne proces, og det anslås at man taber mellem 5 – 13% alt af-hængig af hvilket land man installerer varmepumpen i.

Princippet i en varmepumpe er populært sagt ligesom et omvendt køleskab. Kompressoren i udedelen indsamler og oparbejder den varme, der naturligt findes i luften. Herefter overføres varmen til indedelen, som opvarmer luften i din bolig. Selv om termometeret viser minusgrader, findes der stadig varme i udeluften, som varmepumpen kan udnytte.

På varme sommerdage får du endvidere mulighed for at benytte varmepumpen som et effektivt afkølingssystem. Populært sagt vender vi strømmen, så anlægget virker som et airconditionanlæg der køler luften.
I et sommerhus kan en varmepumpe holde huset opvarmet og tørt vinteren igennem langt billigere end el-radiatorerne kan gøre det.

Funktionsprincip – køling 
Kølemidlet flyder gennem indendørs-enheden, optager rummets varme og for-damper herved. Via en rørledning føres kølemidlet, som nu er i luftform, til udendørsenheden, hvor den optagne varmeenergi afgives og kølemidlet igen omdannes til væskeform. Derefter føres kølemidlet tilbage til indendørsenheden og samme procedure gentages igen og igen.

Funktionsprincip – opvarmning 
Når ovenstående proces vendes om, så optager udendørs-enheden varme ude-fra og afleverer den via indendørs-enheden. På denne måde kan du spare ener-gi i overgangsmånederne mellem sommer og vinter, så du slipper for at starte dit primære varmeanlæg.

Pumpens virkningsgrad 
Virkningsgraden for en varmepumpe fortæller, hvor meget energi den producerer i forhold til, hvor meget den bruger. Er virkningsgraden opgivet som fx “3”, pro-ducerer varme pumpen tre gange så meget energi, som den selv bruger (en El-Radiator har en virkningsgrad på 1). Men pas på, for virkningsgraden er ikke altid udregnet ens. De fleste producenter viser et tal for, hvor meget varmepumpen kan producere ved 7 plusgrader udenfor. Andre udregner tallet ved 2 plusgrader – og så kan tallene jo ikke sammenlignes.